Kontakt

INFOLINIA
☎️: +48 34 390 66 55
📧: esklep@pro4it.pl

SERWIS
☎️: +48 507 567 499
📧: serwis@pro4it.pl

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Producenci
Polityka prywatności

§ 1
Postanowienia Ogólne
Administratorem Danych Osobowych jest PRO4IT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Ciasnej pod adresem  ul. Borkowa 11 Zborowskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576255, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5751888721, REGON: 362515241.
Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu Sklepu internetowego 
lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio 
z opisu).
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzu na stronie Administratora Danych Osobowych są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§ 2
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
Sprzedający jest Administratorem Danych Osobowych Kupujących. Oznacza to, że jeśli Kupujący posiada Konto na naszej stronie, to przetwarzamy takie dane Kupującego jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń.
Sprzedający jest także Administratorem Danych Osobowych osób zapisanych 
na newsletter i osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych oraz które wyraziły zgodę na profilowanie.
Dane osobowe przetwarzane są:
· zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
· zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
· w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej jej realizacji (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
· w zakresie i celu niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
· w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności Kupującego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
· w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Kupującego, jeśli zapisał się 
na newsletter(podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
· w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Kupującego, jeśli wyraził on chęć otrzymywania informacji marketingowych/handlowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
· w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Kupującego, jeśli wyraził on chęć profilowania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów, przy czym:
· w przypadku realizacji zawartej umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
· w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora Danych Osobowych,
· w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Administratora Danych Osobowych przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez Kupującego.
· w zakresie przesyłania newslettera, otrzymywania informacji marketingowych/handlowych, oraz profilowania przez okres do czasu wycofania zgody przez Kupującego na takie przetwarzanie.

§ 3
Uprawnienia Kupującego

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
· dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO
W każdej chwili Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem o udzielenie informacji, czy jej Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to ma prawo do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. Administrator jest zobowiązany do udzielenia stosownych informacji bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji wniosku przez Administratora wynosi 1 miesiąc, nie dłużej jednak niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach, licząc od dnia otrzymania wniosku.
· sprostowania na podstawie art. 16 RODO
W każdej chwili Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem o sprostowanie swoich danych, jeżeli stwierdzi nieścisłości w zgromadzonych przez tego Administratora danych osobowych.
· ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
W każdej chwili, w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych, Osoba której dane dotyczą może żądać od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania danych. O ile żądanie takie jest uzasadnione, dane te będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody w/w Osoby, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.
· prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO
W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, Osoba której dane dotyczą może wnieść do Administratora Danych Osobowych sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność jej praw i wolności nad celem przetwarzania danych.
· prawo do bycia zapomnianym na podstawie art. 17 RODO
W każdej chwili, w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych, Osoba której dane dotyczą może żądać od Administratora Danych Osobowych  niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a Administrator Danych Osobowych ma obowiązek dane te usunąć bez zbędnej zwłoki.
· prawo do przeniesienia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO
W każdej chwili Osoba której dane dotyczą ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, jej danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie jej zgody lub w związku z realizacją umowy.
· prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania przez Osobę której dane dotyczą, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy RODO, Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
· prawo do cofnięcia zgody
W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Osoba której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych Osobowych jest możliwy:
· drogą elektroniczną pod adresem e-mail: esklep@pro4it.pl
· drogą telefoniczną pod nr telefonu: 34 390 66 55,
· drogą listowną na adres siedziby Sprzedającego.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Kupującego 
po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Sprzedający ma prawo udostępniać dane osobowe Kupującego  oraz inne jego dane, które przetwarza podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Sprzedający nie udostępnia danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie przez nas upoważnione albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i z którymi wiąże nas umowa o powierzenie przetwarzania danych.
§ 4
Pliki cookies
Witryna www.Pro4IT.pl  używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Kupujący. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Kupujący korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji  o Kupującym dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Kupującego na stronie.
Cookies identyfikuje Kupującego, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
· „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
· pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane 
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
· „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych 
przez Kupującego ustawień i personalizację interfejsu Kupującego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Kupujący, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
· „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Kupującemu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Kupujący w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w poszczególnych przeglądarkach internetowych, takich jak: Internet Explorer,  Mozilla Firefox, Chrome,  Opera,  Safari  Itp. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl