CONTACT

INFOLINE
鈽庯笍: +48 34 390 66 55
馃摟: esklep@pro4it.pl

SERVICE
鈽庯笍: +48 507 567 499
馃摟: serwis@pro4it.pl

Newsletter
Enter your e-mail address
Producer
Polityka prywatno艣ci

搂 1
Postanowienia Og贸lne
Administratorem Danych Osobowych jest PRO4IT SP脫艁KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP脫艁KA KOMANDYTOWA z siedzib膮 w聽Ciasnej pod adresem聽 ul. Borkowa 11 Zborowskie, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000576255, dla kt贸rej akta rejestrowe prowadzi S膮d Rejonowy w Cz臋stochowie XVII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, NIP: 5751888721, REGON: 362515241.
Ochrona danych osobowych odbywa si臋 zgodnie z wymogami powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku聽
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Dla interpretacji termin贸w stosuje si臋 s艂owniczek Regulaminu Sklepu internetowego聽
lub tak jak zosta艂o to opisane w Polityce Prywatno艣ci (je偶eli wynika to bezpo艣rednio聽
z opisu).
Szanujemy prawo do prywatno艣ci i dbamy o bezpiecze艅stwo danych. W tym celu u偶ywany jest m.in. bezpieczny protok贸艂 szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzu na stronie Administratora Danych Osobowych s膮 traktowane jako poufne i nie s膮 widoczne dla os贸b nieuprawnionych.
搂 2
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
Sprzedaj膮cy jest Administratorem Danych Osobowych Kupuj膮cych. Oznacza to, 偶e je艣li Kupuj膮cy posiada Konto na naszej stronie, to przetwarzamy takie dane Kupuj膮cego jak: imi臋, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do dor臋cze艅.
Sprzedaj膮cy jest tak偶e Administratorem Danych Osobowych os贸b zapisanych聽
na newsletter i os贸b, kt贸re wyrazi艂y zgod臋 na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych oraz kt贸re wyrazi艂y zgod臋 na profilowanie.
Dane osobowe przetwarzane s膮:
路 zgodnie z przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych,
路 zgodnie z wdro偶on膮 Polityk膮 Prywatno艣ci,
路 w zakresie i celu niezb臋dnym do nawi膮zania, ukszta艂towania tre艣ci umowy, zmiany b膮d藕 jej rozwi膮zania oraz prawid艂owej jej realizacji (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
路 w zakresie i celu niezb臋dnym do wype艂niania obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na Administratorze Danych Osobowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
路 w zakresie i celu niezb臋dnym do wype艂nienia uzasadnionych interes贸w Administratora Danych Osobowych (prawnie usprawiedliwionych cel贸w), a przetwarzanie nie narusza praw i wolno艣ci Kupuj膮cego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
路 w zakresie i celu zgodnym ze zgod膮 wyra偶on膮 przez Kupuj膮cego, je艣li zapisa艂 si臋聽
na newsletter(podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
路 w zakresie i celu zgodnym ze zgod膮 wyra偶on膮 przez Kupuj膮cego, je艣li wyrazi艂 on ch臋膰 otrzymywania informacji marketingowych/handlowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
路 w zakresie i celu zgodnym ze zgod膮 wyra偶on膮 przez Kupuj膮cego, je艣li wyrazi艂 on ch臋膰 profilowania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Dane osobowe przechowywane s膮 przez okres niezb臋dny do realizacji wy偶ej opisanych cel贸w, przy czym:
路 w przypadku realizacji zawartej umowy przez okres do czasu zako艅czenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszcze艅, a w przypadku wyra偶enia przez Kupuj膮cego zgody na przetwarzanie danych po wyga艣ni臋ciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
路 w zakresie wype艂niania obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na Administratorze Danych Osobowych w zwi膮zku z wykonywan膮 przez niego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 i realizacj膮 zawartych um贸w, przez okres do czasu wype艂nienia tych obowi膮zk贸w przez Administratora Danych Osobowych,
路 w zakresie wewn臋trznych cel贸w administracyjnych Administratora Danych Osobowych przez okres do czasu wype艂nienia prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora Danych Osobowych stanowi膮cych podstaw臋 przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez Kupuj膮cego.
路 w zakresie przesy艂ania newslettera, otrzymywania informacji marketingowych/handlowych, oraz profilowania przez okres do czasu wycofania zgody przez Kupuj膮cego na takie przetwarzanie.

搂 3
Uprawnienia Kupuj膮cego

Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo do:
路 dost臋pu do danych na podstawie art. 15 RODO
W ka偶dej chwili Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo do wyst膮pienia do Administratora Danych Osobowych z聽wnioskiem o聽udzielenie informacji, czy jej Dane s膮 przetwarzane, a聽je偶eli tak, to ma prawo do uzyskania dost臋pu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. Administrator jest zobowi膮zany do udzielenia stosownych informacji bez nadmiernych op艂at oraz bez zb臋dnej zw艂oki. Termin realizacji wniosku przez Administratora wynosi 1 miesi膮c, nie d艂u偶ej jednak ni偶 3 miesi膮ce w聽skomplikowanych przypadkach, licz膮c od dnia otrzymania wniosku.
路 sprostowania na podstawie art. 16 RODO
W ka偶dej chwili Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo do wyst膮pienia do Administratora Danych Osobowych z聽wnioskiem o聽sprostowanie swoich danych, je偶eli stwierdzi nie艣cis艂o艣ci w聽zgromadzonych przez tego Administratora danych osobowych.
路 ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
W ka偶dej chwili, w聽sytuacji opisanej w聽przepisach o聽ochronie danych osobowych, Osoba kt贸rej dane dotycz膮 mo偶e 偶膮da膰 od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania danych. O聽ile 偶膮danie takie jest uzasadnione, dane te b臋d膮 przechowywane przez Administratora Danych Osobowych, a聽podj臋cie jakichkolwiek operacji innych ni偶 przechowywanie b臋dzie wymaga艂o odr臋bnej zgody w/w Osoby, chyba 偶e przetwarzanie jest niezb臋dne z聽uwagi na ochron臋 roszcze艅 lub praw innej osoby lub z聽uwagi na wa偶ne przes艂anki interesu publicznego.
路 prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO
W przypadku zaistnienia wa偶nych, prawnie uzasadnionych podstaw, Osoba kt贸rej dane dotycz膮 mo偶e wnie艣膰 do Administratora Danych Osobowych sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powo艂uj膮c si臋 na nadrz臋dno艣膰 jej praw i聽wolno艣ci nad celem przetwarzania danych.
路 prawo do bycia zapomnianym na podstawie art. 17 RODO
W ka偶dej chwili, w聽sytuacji opisanej w聽przepisach o聽ochronie danych osobowych, Osoba kt贸rej dane dotycz膮 mo偶e 偶膮da膰 od Administratora Danych Osobowych聽 niezw艂ocznego usuni臋cia dotycz膮cych jej danych, a聽Administrator Danych Osobowych ma obowi膮zek dane te usun膮膰 bez zb臋dnej zw艂oki.
路 prawo do przeniesienia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO
W ka偶dej chwili Osoba kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo do wyst膮pienia do Administratora Danych Osobowych z聽wnioskiem o聽otrzymanie w聽ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie, nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego, jej danych osobowych przetwarzanych w聽spos贸b zautomatyzowany na podstawie jej zgody lub w聽zwi膮zku z聽realizacj膮 umowy.
路 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania przez Osob臋 kt贸rej dane dotycz膮, i偶 przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy RODO, Osobie kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu b臋d膮cego jego nast臋pc膮).
路 prawo do cofni臋cia zgody
W przypadku, w kt贸rym przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Osoba kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo w ka偶dej chwili do wyst膮pienia do Administratora Danych Osobowych i聽cofni臋cia udzielonej mu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych. Cofni臋cie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

Kontakt z osob膮 nadzoruj膮c膮 przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych Osobowych jest mo偶liwy:
路 drog膮聽elektroniczn膮 pod adresem e-mail: esklep@pro4it.pl
路 drog膮 telefoniczn膮 pod nr telefonu: 34 390 66 55,
路 drog膮 listown膮 na adres siedziby Sprzedaj膮cego.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Kupuj膮cego聽
po rozwi膮zaniu Umowy lub cofni臋ciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszcze艅 przed s膮dem lub je偶eli przepisy krajowe albo unijne b膮d藕聽prawa mi臋dzynarodowego obliguj膮 nas do retencji danych.
Sprzedaj膮cy ma prawo udost臋pnia膰 dane osobowe Kupuj膮cego聽 oraz inne jego dane, kt贸re przetwarza podmiotom upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa (np. organom 艣cigania).
Sprzedaj膮cy nie udost臋pnia danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Wdro偶yli艣my szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzon膮 kontrol臋聽dost臋pu, dzi臋ki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpiecze艅stwa danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzaj膮 osoby wy艂膮cznie przez nas upowa偶nione albo przetwarzaj膮cy, z kt贸rymi 艣ci艣le wsp贸艂pracujemy i z kt贸rymi wi膮偶e nas umowa o powierzenie przetwarzania danych.
搂 4
Pliki cookies
Witryna www.Pro4IT.pl聽 u偶ywa cookies. S膮 to niewielkie pliki tekstowe wysy艂ane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przegl膮darki. Kiedy przegl膮darka ponownie po艂膮czy si臋 ze stron膮, witryna rozpoznaje rodzaj urz膮dzenia, z kt贸rego 艂膮czy si臋 Kupuj膮cy. Parametry pozwalaj膮 na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kt贸ry je utworzy艂. Cookies u艂atwiaj膮 wi臋c korzystanie z wcze艣niej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotycz膮 adresu IP, typu wykorzystywanej przegl膮darki, j臋zyka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy us艂ug internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesy艂anych do witryny za po艣rednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane s艂u偶膮 do monitorowania i sprawdzenia, w jaki spos贸b Kupuj膮cy korzystaj膮 z naszych witryn, aby usprawnia膰 funkcjonowanie serwisu, zapewniaj膮c bardziej efektywn膮 i bezproblemow膮 nawigacj臋. Monitorowania informacji聽 o Kupuj膮cym dokonujemy korzystaj膮c z narz臋dzia Google Analitics, kt贸re rejestruje zachowanie Kupuj膮cego na stronie.
Cookies identyfikuje Kupuj膮cego, co pozwala na dopasowanie tre艣ci witryny, z kt贸rej korzysta, do jego potrzeb. Zapami臋tuj膮c jego preferencje, umo偶liwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantowa膰 najwy偶szy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane s膮 wykorzystywane jedynie wewn膮trz naszej firmy w celu optymalizacji dzia艂a艅.
Na naszej witrynie wykorzystujemy nast臋puj膮ce pliki cookies:
路 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach serwisu;
路 pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane聽
do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
路 鈥瀢ydajno艣ciowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
路 鈥瀎unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥瀦apami臋tanie鈥 wybranych聽
przez Kupuj膮cego ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu Kupuj膮cego, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi Kupuj膮cy, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.;
路 鈥瀝eklamowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce dostarczanie Kupuj膮cemu tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa艅.
Kupuj膮cy w ka偶dej chwili ma mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia lub przywr贸cenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmian臋 ustawie艅 w przegl膮darce internetowej. Instrukcja zarz膮dzania plikami cookies jest dost臋pna w poszczeg贸lnych przegl膮darkach internetowych, takich jak: Internet Explorer,聽 Mozilla Firefox, Chrome,聽 Opera,聽 Safari聽 Itp.聽

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl